GRAPH
A 731
B 575
C 820
D 406
E 302
F 397
G 426
H 404
I 338
J 201
K 140
L 378
M 646
N 258
O 178
P 676
Q 80
R 338
S 1002
T 629
U 121
V 141
W 336
XYZ 140